Nabídky zboží

Akční zboží

Obchodní podmínky
pro maloobchodní prodej zboží a služeb obchodní společnosti Felidas
se sídlem 
nezapsané v obchodním rejstříku 

IČO:      07115725

Bankovní spojení : 

GE  Money 8052011891/0600

Var.s. = ID (číslo)  Vaší objednávky

 

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dodávka zboží objednaného z webového obchodu www.felidas.cz.

2. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

a. cena předmětu koupě 
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena na webových stránkách prodávajícího, tato kupní cena je konečná-nejsme plátci Dph 
Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na www.felidas.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.


Cena přepravy závisí na zvoleném způsobu přepravy. 

3. DODACÍ TERMÍNY

Dodací termín činí obvykle 1 – 5 dní (v závislosti na zvoleném druhu přepravy) po zaplacení zboží- mimo dobírka, od objednání pro zboží které je skladem.Pro více informací o možnostech dopravy a platby zde: http://www.felidas.cz/clanek/show/17/zpusoby_platby_a_dopravy
Pro zboží které nedržíme skladem je v popisu zboží vždy uvedena dostupnost.
V případě, že u objednaného zboží dojde k vyprodání,bude kupující okamžitě informován o této skutečnosti a bude mu navrhnut možný termín dodání. V případě neakceptování náhradního termínu dodání může kupující odstoupit od smlouvy.

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Platné od 25.5.2018

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Fyzická osoba, provozovatel e-shopu Soňa Felklová, Praha 10, Na Slatince 5, PSČ 106 00; IČ: 07115725

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete

 

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB, KTERÉ NÁM POSKYTNETE

Poskytnete-li nám osobní údaje třetí osoby, je vaší povinností jí o tom informovat a zajistit si její souhlas

s podmínkami ochrany osobních údajů.

 

VERZE PRO MOBILNÍ TELEFONY

Nakupujete-li na našem eshopu z telefonu, tabletu či podobného zařízení, vaše osobní údaje zpracováváme obdobným způsobem jako u počítače.

 

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME PROTO:

 

Abychom, řádně vybavili a doručili vaší objednávku a v případě jakýchkoliv komplikací víme na koho se obrátit a tento problém řešit, popřípadě abychom vám mohli odpovědět na vaše dotazy.

Většina osobních údajů bude předána třetí osobě a to výhradně dopravcům.

 

MARKETINGOVÁ ČINNOST


Emailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu.

Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit na tel. č. 777320290,

nebo e-mailem na felidas@seznam.cz

Osobní údaje zpracováváme k plnění a uzavření smlouvy

Osobní údaje jako je jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa a dodací adresa používáme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní smlouvu a zboží vám doručit a o této zkušenosti vás informovat. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.


ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Velmi nám  záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheshované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli (viz kapitola Předávání osobních údajů třetím subjektům > Platební karty > více informací).

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
 4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 6. Jedná se os. údaje dětí mladších 16 letOsobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. 

Společnost Felidas se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům Českého státu a státní správy. Provozovatel serveru www.felidas.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. 
Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení “Záručního listu”), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. 
Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, veškerého označení použitého výrobcem, návodu a záručního listu nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě.
POZOR!! ZASÍLÁTE-LI ZBOŽÍ ZPĚT Z DŮVODŮ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, MUSÍTE JEŠTĚ PŘED ZASLÁNÍM ZBOŽÍ NA NAŠI ADRESU O TÉTO SKUTEČNOSTI INFORMOVAT PÍSEMNĚ NÁŠ ZÁKAZNICKÝ SERVIS!! 
V případě že takto neučiníte a zboží se k nám vrátí poškozené - a to i v případě že poškození způsobila např. Česká pošta, která zásilku zpět k nám přepravovala - NEMŮŽEME VÁM VRÁTIT PLNOU ČÁSTKU ZA ZBOŽÍ!! zaslání vráceného zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. 
V písemném oznámení odstoupení od smlouvy uveďte též prosím číslo účtu pro převod částky za vrácené zboží a poštovné.
Poté co je prodávajícímu vrácen předmět koupě a zasláno písemné odstoupení od smlouvy, převede prodávající na účet kupujícího plnou částku za vrácené zboží (v případě že zboží bylo vráceno nepoškozené a v původním obalu) a poštovné. 
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou a zejména, že je bez vad.
Prodávaný předmět má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 
V případě osobního odběru, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

   6.  Reklamační řád platný od 1.1.2014

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je obchodní společnost www.felidas.cz se sídlem Praha 8, Lindavská 748/3 PSČ 18100; IČ: 70768552 ,   Je to podnikatel, který přímo dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokudkupující vadu sám způsobil.

Novela zákona:

podle nového Zákona č. 378/2015

jsme povinni Vás informovat o možnosti, vést mimosoudní spor, pokud nejste spokojeni s výrobkem, nebo službou,

můžete s námi vést mimosoudní spor, neváhejte a řešte spory!

Stačí písemně na email, nebo telefonicky:-)

Doufáme, že žádné nebudou.

Reklamaci, pokud bude v rámci zákona, rádi s omluvou vyřešíme.

 

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, .u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Další užitečné informace týkající se reklamací jsou dostupné též na internetových stránkách prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.
Uvedené ceny jsou platné ke dni objednání zboží.© 2024 - Felidas.cz / Vytvořeno a hostováno u Abtera, s.r.o.